oprenzipet

This WordPress.com site is the bee's knees

Archivar para el mes “diciembre, 2010”

115 millóns d´euros

Ixa chicota cantidat han malfurriau os aragoneses n´a loteria de nadal d´ista mesma anyada, con una puyada de 19 millons respeuto l´anyo pasau. Astí a fuent.

Ya se que a ilusión no estarba igual de grán pero… ¿qué pensatz de creyar un bote aón cadagún i meta os suyos 85 euros de meya ta fer una rifa de infraestructuras? Soniar ye de baldes.

Ye fesable dicir qu´os ingresos de l´estau son chigáns y que dimpues troxa dentre as comunidaz, pero agora que miran de privatizar parti d´as suyas loterias nacionals ya no bi ha desincusa. Asinas toz os anyos Aragón ganarba 115 millons ta amillorar carreras, tunels, escuelas, espitals… o sorteyo se´n faría solo que ta veyer o puesto aón se fan os treballos… Un premio de 50 millóns ya ye prou ta empecipiar un trampo de carretera o un espital, fer os estudeos previos d´a TCP, rematar variantes de bels lugars, etc.

L´inconvenient? Ixo d´a solidaridat no vende cosa, claro a ilusión no estarba a mesma d´ista traza, pareix qu´ixo d´aduyar de traza intresata y segura a amillorar a “res publica” no ye o mesmo que que bi haiga una microchicota posibilidat d´aduyar as pochas de cadagún.

En caita libre (2 de…)

Que han de fer os gubiernos ta plegar a ra estabilitat que fa falta agora? Ta “os mercaus” ye platero. Cuan tot siga como ellos deseyan a paz plegará… u ixo en dicen ellos.

Cuán tot empecipió a trafegar-se por o camín, toz yeranos completament trafegaus y solo que bell unos lo i teneban claro y sapeban lo que i quereban, asinas que enseguida tomaron a iniciativa y agora toz son siguindo-los a la salvación u… no ye muit seguro, a o canto d´o salto.

elroto.jpg

Perén, El Roto plega antis que denguno.

Ista situación se creyó dentre toz pero ellos puestar que sigan os mayors culpables, agora, con a desincusa de que os mercaus desixen tot ixo que antis no i teneban arrestos ta demandar agora ya ye dencluso asabelo facil de fer-lo: chubilación a os 67 (u más), cambeos n´as pensions, puyar as anyadas de cotizacion, baixadas n´as aduyas socials … pareix dificil que as nuevas propuestas enanten as anteriors pero cada nueva vegada son enamplatas.

Ya quasi cal que ixublidemos desfrutar millores prestacions socials qu´os nuestro lolos porque os sinyors d´a OCDE dicen que “o sistema espanyol de pensions ye muit cheneroso”, ¿cheneroso? treballoron dendo os hueit anyos ta una pension de mierda, ¿agora dicen que ixo ye chenerosidat? ¿Bell un prexinaba istas tallas en 2.008?

As achencias de calificación de risque tienen más notoriedat qu´antis d´a crisis, agora tienen un credito que nunca i heban teniu e ixa ye una cosa desquiciante; dimpues de fer a fayena más grán les dan as claus d´a casa ta poder manullar-la, ¿no ye iste un món de barrenaus?

En caita libre (1 de …)

Pos dimpues de muito tiempo creigo que ya cal d´escribir bella cosa, que material bi ha prou. Y ye que bi ha muitos temas, o prencipal creigo que hue, ta yo, encara que pareix muit trivial, ye a disparixión d´o canal CNN+; n´o fundo, n´a dreita ye a radiz.

No ye que comulgue con os suyos prencipios solo que me fa goyo a pluralidat, dencluso cuan a pluralidat encluye Intereconomia y toda ixa morralla…

Cuán a crisis escomencipió a pretar-se, a l´altro tiempo tot-fesable conglomerau PRISA le dentroron as prisas, caleba vender o qu´estase menester y o intrés d´os chiradors, a la fin, se fixó n´o canal de TV clamau Cuatro, ¿lo conosetz? Pues Telecinco mercó Cuatro encara que ells vendioron qu´ixo yera una fusión. Agora tot ye más esclatero, cuán empecipian con as noticias de pogramas cancelaus, estudeos zarraus, etc. perén con esquimen ta os italians.  Y anque ixo no me fa mal, creigo que as intincions dezaga tot iste movimiento son as más preocupants.

fusion-telecinco-cuatro.jpg

Fa bels meses, puestar que bella anyada ya faiga ya… antis de que Telemierda mercase cosa, una amiga bien ficata dentro d´o món d´a televisión me´n dició que agora l´ochetivo d´a cadena de Madiaset yera solo que idiotizar a l´audiencia. Y o prencipal: italianizar-lo tot. Cuán digo italianizar ye n´o sentiu despeutivo d´o termino, que ye cuán os meyos prencipals están manullaus solo que por una presona. Os tomates, os grans chirmáns no yerna casualidat. No cal estar un Einstein ta plegar a ixa conclusion pero ye platero, primero cal plegar.

Ella me´n dició una serie d´autos que china-chana, l´un tras l´altro s´han acompliu toz.

Vos digo l´antezaguero? Mercar canals d´información u d´analisis y zarrar-los.

Vos digo o zaguero?  Creyar un partiu politico y, si no estase fesable, ficar candidatos n´o PP u parellano.

Antis d´ixo cal acarrazar a ra chent y dimpués, con toda l´artilleria que hue son y sinnifican os meyos, foter un empentón contra o que se meta debánt.

Agora, tot ixo pareix luengo, pero mi tozuelo consparanoico no fa cosa que trigar de devinar cuán empecipiará a baralla… u ye que ya i ha escomencipiau?

Navegador de artículos